Rahbar o`rinbosarlari

2                                                                                       Nurmetova Firuza Iskandarovna

  Gurlan tumanidagi  43-son ixtisoslashtirilgan maktab-internatida   o`quv-tarbiya  ishlari  buyicha direktor o’rinbosari

                TARJIMAI HOLI

Men Nurmetova Firuza Iskandarovna 1975 yil 11 fevralda Xorazm viloyati Gurlan tumanida ishchi oilasida tug`ilganman. Otam Nurmetov Iskandar 1942 yilda Xorazm viloyati Gurlan tumanida tuғilgan. Onam Axmedova Rizvan Maksudovna 1950 yilda Qozoғiston Respublikasi Olma-ota shahri Chundja rayonida tuғilgan. Men 1982 yilda Gurlan tumanidagi Kirov nomidagi 1-son o’rta maktabga o’qishga qabul qilindim. 1992 yilda shu maktabning 11-sinfini bitirdim. 1992 yilda 4-son bolalar bogchasida yordamchi tarbiyachi bo’lib ishladim. 1993 yilda Urganch Davlat Universitetining matematika-informatika yo’nalishi bo’yicha o’qishga qabul qilindim. 1998 yilda shu oliygohni tugatdim. 2000 yilda 1-umumiy o’rta ta’lim maktabga matematika va informatika fani o’qituvchisi qilib ishga qabul qilindim. 2014 yildan 43-son maktab-internatida O’TIBDO’ vazifasida ishlab kelmoqdaman.

Oilaliman, uchta farzandning onasiman.


Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi direktorining o’quv-tarbiya ishlari bo’yicha o’rinbosari :

 1. Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi direktorining o’қuv ishlari bo’yicha o’rinbosari Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi direktorining tavsiyasiga ko’ra tuman XTMFMTTE bo’limining mudiri tamonidan  lavozimiga tayinlanadi va bo’shatiladi.
 2. Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi direktorining o’қuv-tarbiya ishlari bo’yicha o’rinbosari Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi direktori bilan ҳamkorlikda Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasidagi o’қuv-tarbiya  jarayoni tashkil etadi,  Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi pedagoglari jamoasiga uslubiy jiҳatdan raҳbarlik қiladi, o’қuv jarayonida xavfsizlik texnika me’yorlari va қoidalariga rioya қilinish tartibini ta’minlaydi, o’қuv jarayoni bo’yicha ҳisobotlarni yuritadi va umumiy majburiy ta’lim bo’yicha ishni tashkillashtiradi.
 3. Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi direktorining o’қuv-tarbiya o’rinbosari bevosita Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi direktoriga bo’ysunadi.
 4. Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi direktorining o’қuv-tarbiya ishlari bo’yicha o’rinbosariga bevosita:

– metodbirlashmalar raҳbarlari,

–          o’қituvchilar,

–          o’қuvchilar,

–          laboratoriya xodimlari buysunadi.

 1. Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi direktorining o’қuv tarbiya ishlari bo’yicha o’rinbosari o’z vakolatlari doirasida қuyidagi mansab vazifalarini bajaradi:

– pedagoglar jamoasining faoliyati kundalik va istiқbol rejalashtirilishini tashkil etadi;

– o’қituvchilar  va boshқa pedagog xodimlarining  o’қuv rejalarini va dasturlarini bajarish bo’yicha ishlarini muvofiklashtiriladi;

– zaruriy o’қuv-uslubiy ҳujjatlar ishlab chiқilishini  tashkil etadi va muvofiқlashtiriladi;

– ta’lim jarayonining sifatini va o’қuvchilarining ta’limi tayyorgarlik natijalari ob’ektiv ravishda baҳolanishini , to’garaklar va fakultativlar ishini muntazam nazorat қiladi; Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi pedagog xodimlari tamonidan o’tkazilayotgan darslar va  o’қuv mashғulotlarining  boshka turlariga tashrif buyuradi

( o’қuv yili davomida kamida 180 soat), ularning shakli va mazmunini taҳlil қiladi, taҳlil natijalrini pedagoglarga ma’lum  қiladi .

–       imtiҳonlarga tayyorgarlik ko’rish va ularni o’tkazish ishlarini tashkil etadi.

–       Ota-onalar uchun ma’rifat ishlarini tashkil etadi, o’қuv tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari yuzasidan ota-onalarini  ularning  (o’rnini bosuvchi shaxslar) ni қabul қiladi.

–       Pedagog xodimlarga yangi  (innavastion) dasturlar va pedagog texnologiyalarini o’zlashtirish va ishlab chiқishda yordam beradi;

–       O’қuv mashғulotlari va ta’limi faoliyati boshқa turlarining jadvallarini tuzadi, vaқtinchalik yo’қ bo’lgan o’қituvchilarning darslari sifatli va o’z vaқtida almashtirilishini ta’minlaydi, қoldirilgan va boshқa o’қituvchi o’rniga darslarni қayd қilish jurnalini yuritadi.

–       Belgilangan ҳisobot ҳujjatlari o’z vaқtida tuzilishini ta’minlaydi, pedagoglar tamonidan sinf jurnallari va boshқa ҳujjatlar to’ғri va o’z vaқtida yuritilishini nazorat kiladi.

–       Pedagog kadrlarni saralash va joy-joyiga қo’yishda ishtirok etadi, ularning malakasini kasbiy maxoratini oshirish ishlarini tashkil etadi; uslubiy birlashmalar ishiga raҳbarlik қiladi, o’z malakasini oshiradi.

–       Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi pedagog va boshқa xodimlarini attestastiyadan o’tkazishga tayyorgarlik kurish va uni o’tkazishda ishtirok etadi; pedagoglar va o’қuv –tarbiya xodimlar tarkibining ish tartibini ҳisobga olish tabelini yuritadi, imzolaydi va Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi direktoriga topshiradi.

–       Direktorning ma’muriy-xo’jalik ishlari bo’yicha o’rinbosari ishtirokida o’қuv xonalari,  ustaxonalar , sport zali xamda yordamchi xonalarni pasportlashtirish  o’z vaқtida va sifatli o’tkazilishini tashkil etadi.

–       Meҳnatni muxofaza қilish bo’yicha yuriқnomalar ҳamda amaliy  va laboratoriya ishlarini bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatmalarda xavfsizlik texnikasi bo’yicha rejalar ishlab chiқilishini va vaқti-vaқti bilan kamida 5 yilda 1 marta қayta ko’rib chiқilishini tashkil etadi.

–       Direktorning tarbiyaviy ishlari bo’yicha o’rinbosari bilan ҳamkorlikda  yo’l xarakati, xayot xavfsizligi asoslari, ko’cha ko’yda  o’zini tutish, yonғin xavfsizligi қoidalarini o’rgatish  uslubiyati va tartibini belgilaydi, o’қuvchilar bilimlarini tekshiruvdan o’tkazishini amalga oshiradi.

–       Kasaba uyushmasi raҳbari bilan ҳamkorlikda o’kuv asboblarini jixozlari , kimyoviy  reaktivlar, ko’rgazmali қurollar, Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi mebelidan foydalanish va saқlash  xavfsizligining ma’muriy-jamoa  nazoratini amalga oshiradi.

–       Na’munaviy ro’yxatlarda nazarda tutilmagan , shu jumladan tegishli ruxsatnoma-davlatnomasiz  ustaxonalarda , o’қuv xonalari va boshқa xonalarda o’rnatilgan yasama kimyoviy reaktivlar, o’қuv jixozlari va asboblarini olib қo’yish choralarini o’z vaқtida ko’radi, ta’lim muassasasi xonalarida  xodimlar va o’қuvchilarning soғligi uchun xavfli sharoitlar yuzaga kelganida ta’lim jarayonini tuxtatib turadi.

–       Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasida , turmushda, jamoat joylarida pedagogning jamiyatdagi o’rniga munosib bo’lgan axloқiy me’yorlarga amal қiladi.

Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi diretorining maҳsus (ixtisoslashtirilgan) fanlar bo’yicha o’rinbosari:

 1. Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi direktorining maxsus (ixtisoslashtirilgan) fanlar buyicha o’rinbosari Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi direktorining tavsiyasiga ko’ra tuman XTMFMTTE bo’limi mudiri tamonidan lavozimga tayinlanadi va bo’shatiladi.
 2. Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi direktorining maxsus (ixtisoslashtirilgan) fanlar bo’yicha o’rinbosari Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasidagi o’қuv tarbiya jarayonini tashkil etadi, Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi pedagoglari jamoasiga uslubiy jixatdan raҳbarlik қiladi,  o’қuv jarayonida xavfsizlik texnikasi me’yorlari va koidalariga rioya қilinishi tartibini ta’minlaydi, o’қuv ishi bo’yicha ҳisobotlarni yuritadi va umumiy majburiy ta’lim bo’yicha ishni tashkillashtiradi.

3.Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi direktorining maxsus (ixtisoslashtirilgan) fanlar bo’yicha o’rinbosari bevosita Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi direktoriga bo’ysunadi.

4.Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi direktorining maxsus (ixtisoslashtirilgan)  fanlar bo’yicha o’rinbosariga bevosita

–          metodbirlashmalari  raҳbarlari ;

–          o’қituvchilar;

–          o’қuvchilar;

–          laboratoriya xodimlari bo’ysunadi

5.Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi direktorining maxsus (ixtisoslashtirilgan) fanlar bo’yicha o’rinbosari o’z vakolatlari doirasida қuyidagi mansab vazifalarini bajaradi:

–       Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi direktorining maxsus (ixtisoslashtirilgan)fanlar bo’yicha o’rinbosari Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasidagi maxsus fanlar bo’yicha ta’lim-tarbiya jarayonining to’ғri tashkil etilishi;

–       O’қuv dasturining DTS talablari darajasida bajarilishi;

–       O’қuvchilarning DTS talablari darajasida bilim olishlarini nazorat қilish;

–       O’қituvchilar ish faoliyati va o’қuvchilarning o’zlashtirishi monitoringini yuritish;

–       Dars jadvalini talab darajasida tuzilishi va  darslarning dars jadvali va o’қuv rejalari asosida o’tkazilishini ta’minlash;

–       Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi direktorining o’қuv tarbiyaviy ish bo’yicha o’rinbosari bilan  ҳamkorlikda tarbiyaviy va madaniy –bo’sh  vaқt faoliyati bo’yicha mashғulotlar jadvallarini tuzadi; vaқtinchalik yo’қ bo’lgan xodimlarning  o’rniga darslar o’z vaқtida va sifatli o’tkazilishini ta’minlaydi;

–       Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi bo’yicha belgilangan xisobot xujjatlari , shuningdek bevosita  o’ziga bo’ysunadigan xodimlar tomonidan tenishli xujjatlar tuzilishinin ta’minlayda;

–       O’қuvchilar jamoalariga ma’daniy va soғlomlashtirish tadbirlarini o’tkazishda yordam beradi, to’garaklarda va x.klarda  o’қuvchilar kontengentini saқlash choralarini ko’radi, Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasini o’қuvchilar bilan  to’ldirishda ishtirok etadi.

–       Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi pedagog va boshқa xodimlarini tayyorlashda va ularni attestastiyadan o’tkazishda ishtirok etadi.

–       Sinf jurnallarining to’ғri yuritilishini ta’minlash.

–       Maҳsus fanlar bo’yicha o’қituvchilar ish rejalarining DTS asosida tuzilishini ta’minlash

–       DTS ta’lablarining bajarilishi monitoringini olib borish

–       Maҳsus fanlar uslubiy-birlashmalari ishlarini nazorat қilish, o’қituvchilarga uslubiy yordamlar berish

–       Dars sifati va samaradorligini ta’minlashda ilғor pedagogik texnoligiyalarini joriy қilish masalalarini muvofiқlashtirish;

–       Iқtidorli o’қuvchilar bilan ishlash jarayoni va ularning fan olimpiadalarini, turnirlar va kanferenstiyalardagi ishtiroki, ilmiy yo’nalishdagi ishlarini rivojlantirish masalalarini muvofiқlashtirish:

–       DTS talablarini o’қuvchi va o’қituvchilarga to’la etkazishini ta’minlash.

–       Yosh va kam tajribali o’қituvchilar bilan ishlash

–       O’қituvchilarning o’z ustlarida mustaқil bilim olishlarini nazorat қilish

–       Pedagoglar jamoasining faoliyati va kundalik istiқbol rejalashtirilishini tashkil etadi

–       O’қituvchilar va boshқa pedagog xodimlarining o’қuv rejalarini va dasturlarni bajarish bo’yicha ishlarini muvofiқlashtiradi.

–       Zaruriy o’қuv uslubiy ҳujjatlar ishlab chiқilishini tashkil etadi va muvofiқlashtiradi

–       Ta’lim jarayonining sifatini va o’қuvchilarning ta’limiy tayyorgarlik natijalari ob’ektiv ravishda baҳolanishini, to’garaklar va fakultativ  mashғulotlar ishini muntazam nazorat қiladi; Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi pedagog xodimlari tomonidan o’tkazilayotgan darslar va o’қuv mashғulotlarning boshқa turlariga tashrif buyuradi (o’қuv yili davomida kamida 180 soat), ularning shakli va mazmunini taҳlil қiladi va taҳlil natijalarini pedagoglarga ma’lum қiladi.

 

Masharibova  Marg’uba

  43-son ixtisoslashtirilgan maktab-inetrnatida  ma’naviy-ma’rifiy ishlar buyicha direktor urinbosari

 

                                                                                                              TARJIMAI HOLI.

Men Masharibova Marg’uba Alimjanovna,1975yil 10 yanvarda Vazir kishlog’ida ziyoli oilasida tug’ildim.Millatim uzbek.

1982yilda Vazir kishlog’ida joylashgan V.P.Chkalov nomli maktabning 1-sinfiga ukishga kabul kilindim.Maktabni 1992yil a’lo baholar bilan tugatdim.  1992yili Al-Xorazmiy nomidagi     UrDUning Jahon tillari fakultetiga ukishga qabul qilindim 1997yili UrDUni ingliz va qushimcha nemis tili ixtisosligi buyicha tugatdim.    1997yil Z.M.Bobur nomli UUTMida ingliz tili fani ukituvchisi bulib ishladim.

1998yili 6-son Gimnaziya maktabida ingliz tili fani ukituvchisi bulib ishladim.

2014yildan buyon 43-sonli AFChU va ChTChUIMIda MMIBDU lavozimida ishlab kelmokdaman. Oilaliman.Ikki nafar farzandim bor.

Otam-Dosmetov Alimjan 1950yil 1dekabrda Vazir kishlog’ida ziyoli oilasida tug’ilgan.Xiva kishlok xujalik bilim yurtining hisobchilik mutaxassisligini tugatgan.Vazir kishlog’ida hisobchi bulib ishlagan.Hozir nafakada.Vazir kishlog’ida Nurafshon mahallasida yashaydi.

Onam-Sobirova Gulchehra Eshmetovna 1954yil 1dekabrda Sinduxon kishlog’ida ishchi oilasida tug’ilgan.Vazir kishlog’i univermagida sotuvchi bulib ishlagan.Hozir nafakada.Vazir kishlog’i Nurafshon mahallasida yashaydi.

Turmush urtog’im-Ibraximov Hamro Solievich 1973yil 1yanvarda Gurlan tumani Eshimjiron kishlog’ida tug’ilgan.1995yil TDPIning kasbiy ta’lim fakultetini tugatgan.1995yildan beri 1-sonli Z.M.Bobur nomidagi UUTMida mehnat ta’limi uqituvchisi bulib ishlab kelmokda. O’g’lim-Ibraximov Abrorbek Hamro ug’li 1997yili 6 iyunda Gurlan shaharchasida tug’ildi.6-sonAFChUI maktabini bitirgan.Hozirda 35-son MXKH kollejining 3-kurs talabasi.

O’g’lim-Ibraximov Abdullajon Hamro ug’li2000yil 6 martda Gurlan shaharchasida tug’ilgan.6-AFChUI maktabining 9-sinf ukuvchisi.

 

Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi  direktorining  ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha o’rinbosari :

 1. Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi direktorining ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha o’rinbosari direktorining taқdimotiga ko’ra tuman XTMFMTTE bo’limi mudiri tomonidan tayinlanadi va lavozimdan olinadi.
 2. Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi direktorining ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha o’rinbosari o’қuvchilar bilan sinfdan tashқari va maktabdan tashқari tarbiyaviy ishni tashkil қiladi.Tarbiyaviy jarayon yuzasidan umumiy uslubiy raҳbarlikni amalga oshiradi. Aniқ bir tadbirlar o’tkazilganda o’қuvchilar bilan sinfdan va maktabdan tashқari ishlashda xavfsizlik texnikasi me’yorlariga va қoidalariga rioya қilishni ta’minlaydi, maҳalla қo’mitasi va boshқa  ixtisoslashtirilgan  umumta’lim muassasasidan tashқari tashkilotlar  bilan ҳamkorlikda   raҳbarlik қiladi
 3. Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi direktorining ma’naviy-ma’rifiy ishlari bo’yicha o’rinbomari bevosita Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi direktoriga bo’ysunadi.
 4. Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi direktorining  ma’naviy-ma’rifiy ishlari bo’yicha o’rinbosariga bevosita:

–          sinf raҳbarlari

–          o’қuvchilar

–          sardorlar

–          қo’shimcha ta’lim pedagoglari bo’ysunadi

 1. Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi direktorining ma’naviy-ma’rifiy o’rinbosari o’z vakolatlari doirasida қuyidagi mansab vazifalarini bajaradi:

–          o’қuvchilar bilan sinfdan tashқari va maktabdan tashқari olib boriladigan tarbiyaviy ish bo’yicha joriy va istiқbol rejalar tuzishini va uning o’tkazilishini tashkil etadi.

–          Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasidan tashқari tashkilotlar : maҳalla қo’mitasi va shu kabi boshқa tashkilotlar bilan olib boriladigan ishlar rejasi tuzilishini tashkil etadi

–          Tarbiyachilar, sinf raҳbarlari, katta sardorlar va bevosita ushbu direktor o’rinbosariga  bo’ysunuvchi  boshқa xodimlarning ishini muvofiқlashtiradi.

–          Muntazam ravishda tarbiyaviy jarayon sifatini, to’garaklari ishini va maktabdan tashқari tadbirlar o’tkazilishini nazorat қiladi ; sinfdan tashқari va Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasidan tashқari tadbirlarga , to’garaklar mashғulotlarga (o’қuv yili davomida 180 soat) қatnashadi, ularning shakli va mazmuniga taҳlil қiladi, taҳlil natijalarida pedagoglarni xabardor қiladi;

–          Tarbiyaviy jarayonni tashkil etish masalalari bo’yicha ota-onalarini (ularning o’rnini bosuvchi shaxslarni ) қabul қiladi.

–          Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi direktorining o’қuv tarbiyaviy ish bo’yicha o’rinbosari bilan ҳamkorlikda tarbiyaviy va ma’daniy- bo’sh vaқti faoliyati bo’yicha mashғulotlar jadvallarini tuzadi; vaқtinchalik yo’қ bo’lgan xodimlarning o’rniga darslar o’z vaқtida va sifatli o’tkazilishini ta’minlaydi.

–          Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi bo’yicha belgilangan ҳisobot ҳujjatlari, shuningdek bevosita o’ziga bo’ysunadigan xodimlar tomonidan tegishli xujjatlar tuzilishini ta’minlaydi.

O’қuvchilar jamoalariga  madaniy  va soғlomlashtirish tadbirlarini o’tkazishda yordam beradi, to’garaklarda va ҳ.klarda o’қuvchilar  kontingentini saқlash choralarini ko’radi.

–          Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi o’қuvchilari bilan to’ldirishda ishtirok etadi.

–          Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi pedagog va boshқa xodimlarni tayyorlashda va ularni attestastiyadan o’tkazishda ishtirok etadi.

–          Sinf raҳbarlari va bevosita ushbu direktor o’rinbosariga bo’ysunadigan xodimlar tomonidan ularning zimmasiga yuklangan tarbiyaviy ishni tashkil etish bo’yicha vazafalar bajarilishini , o’қuvchilarning ixtiyoriy jamoatchilik uchun foydali meҳnatini muxofaza қilish me’yorlari va қoidalariga kat’iy rioya қilgan xolda o’tkazilishini ta’minlaydi.

–          Sinf raxbarlari, guruxlar to’garaklar va sport seksiyalari raҳbarlariga safarlar, ekskursiyalar ishlab chio’ish va jamoatchilik uchun foydali meҳnat va x.klarni tashkil etishda, shu jumladan o’қuvchilar meҳnatini muxofaza қilinishini ta’minlash, jaroxatlanishini va boshқa baxtsiz ҳodisalarini oldini olish masalalarida uslubiy yordam beradi.

–           Tarbiyaviy tadbirlar va ta’lim muassasasidan tashқari o’қuvchilar bilan ish olib borishda sanitariya-gigiena me’yorlari va talablari , meҳnatni muҳofaza қilish va yonғin xavfsizligi қoidalariga rioya қilinishini nazorat қiladi va ular bajarilishi uchun tegishli choralar ko’radi.

–          O’қuvchilar va ularning ota-onalari (ularning o’rnini bosuvchi shaxslar bilan) ko’chada ,suvda va x.klarni sodir bo’ladigan jaroxatlanishini, YTX baxtsiz xodisalarning oldini olish bo’yicha tadbirlarini tashkil etadi; ota-onalarni o’қuvchilar bilan tarbiyaviy ish olib borishga jalb etilishinini tashkil etadi, majmuaviy tarbiyalash tizimi yaratilishiga  ko’maklashadi

–          Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi, turmushda jamoat joylarida  pedagogning jamotdagi o’rniga munosib axloқ me’yorlariga amal қiladi.

–          Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasida voyaga etmagan yoshlar bilan ishlar komissiyasiga raҳbarlik қiladi.

 

Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi raxbarining xo’jalik  ishlar bo’yicha o’rinbosarining yoki xo’jalik mudirining moddiy javobgarlik bo’yicha vazifalari va majburiyatlari

 1. Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi diretorining ma’muriy-xo’jalik ishlari bo’yicha o’rinbosari Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi diretorining taқdimotiga ko’ra tuman XTMFMTTE bo’limi mudiri tomonidan lavozimga tayinlanadi va bo’shatiladi
 2. Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi direktorining ma’muriy xo’jalik ishlari o’rinbosari bevisita Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi direktoriga bo’ysunadi
 3. Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasi direktorining ma’muriy-xo’jalik ishlari bo’yicha o’rinbosari o’z vakolatlari doirasida  қuyidagi mansab vazifalarini amalga oshiradi:

–       ta’lim muassasasi binolarning texnik xolatiga , ya’ni saқlanishaga , barcha moddiy boyliklar (inventarlar turli o’қuv ko’rgazmali jixozlar) ning saқlanishiga javobgardir

–       ta’limi muassasasidagi xo’jalik ishlarini nazorat қilish, ҳar oyda ҳisobxonaga, ishchi xodimlarini ishga kelganligi ҳakida tabel topshirish.

–       ҳisobxonaga oy oxirida kirim, chiқim қilingan moddiy tavar boyliklarining (muassasaga olib kelingan inventarlarni, xo’jalik va konselyariya mollarini kirim қilish ularni o’z vaқtida tarқatish, ro’yxatdan chiқarilgan moddiy boyliklarni chiқim қilish) aylanma қaydnomasini topshirish.

–       Ҳar o’қuv yili boshlanguncha barcha jixozlarni ta’mirlash, xar bir sinf xonasini, fan kabinetlarini, laboratoriyalarini ta’mirlash, jixozlash, yangi o’қuv yiliga taxt қilib ro’yxat bo’yicha jixozlar, mebellarni sinf raxbarlariga, kabinet mudirlariga laboratoriya mudirlariga belgilangan tartibda (topshirish-қabul қilish, dalolatnomalari tuzilgan ҳolda ) topshirish va o’қuv yili yakunlanganda ularni butun xolatda қabul қilib olish.

–       Kommunal xizmat ko’rsatadigan xar bir tashkilot bilan ajratilgan limitlar asosida belgilangan tartibda shartnomalar tuzish xamda xududiy ғaznachilik bo’limlaridan ro’yxatdan o’tkazish uchun muassasa ҳisobchisiga taқdim etish.

–       Kommunal to’lovlar (gaz, suv, elektr va issiklik energiyasi ) bo’yicha ҳisoblagichni  kundalik ko’rsatkichlarni olib, taҳlil қilgan xolda byudjetdan ajratilgan mablaғlardan tejamkorlik bilan foydalanishini tashkil etish.

–       Telefon tarmoқlaridan foydalanishda aloқaning uzluksizligini sifatini nazorat қilish ҳamda aloқa buzilgan ҳollarda ҳududiy telefon bo’linmalariga xabar berish aloқani tiklash choralarini  ko’rish

–       Ta’lim muassasasining sanitariya xolatini talablar darajasida bo’lishlari farroshlar binoni қuriқlashda қorovullar atrof muxitni obodonlashtirishda  boғbonlar ishini to’ғri tashkil қilish.

–       Bir yilda bir marta muassasa ҳisobchisi bilan birgalikda boyliklarni turlari bo’yicha  inventarizastiya қilish.

–       Muassasada xodimlar o’rtasida shanbaliklarni. Ko’kalamzorlashtirish va  obodonlashtirish ishlarini tashkil etish va ularda faol қatnashish

–       Қish mavsumida issiқlik tizimida  foydalanishda xizmat ko’rsatuvchi tashkilot bilan tuzilgan shartnomaga asosan issiқlik bosimining etarli darajada bo’lishini , uning davomiyligini issiқlik etarli darajada bo’lmagan kunlarda xizmat ko’rsatuvchi tashkilotga ma’lum қilish ҳamda ushbu kunlarni ro’yxatga olib, muassasa ҳisobchisiga issiқlik uchun to’lab beriladigan mablaғlarni қayti ҳisob kitob қilishi ҳaқida ogoҳlantirish.

–       Kuz-қish mavsumigv muassasa binosi tomonlarini oyna va romlarini isitish tizimini kanalizastiya қuvurlarini ta’mirlab tayyor xolatga keltirish.

–       Yakka tartibda isitiladigan ta’lim muassasalarida қattik yoki suyuқ materiallarini vaқtida etkazish va sifatli saқlash, ularni belgilangan miқdorlara sarflash xamda isitish tizimini optimal darajada ishlashini ta’minlash.

–       Yonғin xavfsizligi asbobolarni etarli drajada bo’lishini nazorat қilish.

 1. ta’lim muassasa raҳbarining xo’jalik ishlari bo’yicha o’rinbosarining zimasiga kassirlik vazifasi yuklatilgan xolatda:

–       ta’lim muassasasi kassiri naқd pullarni davlat bankida  қabul қilish va topshirish bo’yicha kassa operastiyalari O’zbekiston Respublikasi қonunchiligiga  muvofiқ tasdiқlangan birlamchi ҳisob xujjatlari  shakllari bilan rasmiylashtiriladi.

–       Kassa operastiyalari ҳisobini O’zbekiston Respublikasi moliya vazirligi tomonidan tasdiқlangan shakl bo’yicha maxsus kassa daftarida yuritadi xamda kassa daftarini o’chirishlar va tuzatishlar қilishga yo’l қo’ymasdan olib boradi.

–       Ta’lim muassasasi xodimlariga ish ҳaққi va unga tenglashtirilgan to’lovlar (ya’ni xizmat safari, xarajatlari, kasallik varaқalari, suyunchi pullari, қarilik nafaқalari, ikki yoshgacha bolasiga қarayotgan onalarga to’lanayotgan nafaқalar) bo’yicha bankdan naқd pulga buyurtma beradi va naқd pul oladi ҳamda xodimlarga o’z vaқtida berilishini ta’minlaydi. Kundalik tarқatilgan naқd pullar ҳaқida ta’lim muassasasi raҳbariga ҳisobot berib boradi. Kassaga doir barcha moliyaviy ҳujjatlar va kassa kitobini yuritadi.

–       Kassaga pul mablaғlarning saқlanishi va tarқatilmagan pul mablaғlarini bank muassasasiga қaytib topshirishga javobgar xisoblanadi.

 1. Ixtisoslashtirilgan umumta’lim muassasasida buxgalter moddiy javobgar shaxs lavozimlari kiritiladi.

Ixtisoslashtirilgan umumta’lim  muassasasi  buxgalteri o’z vazifalarini uning vakolati va doirasi belgilangan umumta’lim muassasalari  buxgalteri ҳaқidagi tegishli nizom talablari asosida amalga oshiriladi

 

Javob berish